Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételeink

Érvényes: 2014.09.15-től visszavonásig

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák az A-Z ABLAKSZERVIZ.HU KFT. (székhely: 1087 Budapest, Százados út 25-27/B 1/3, cégjegyzékszám: 01-09-184376, képviseli: Kis Sándor János ügyvezető önállóan), mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) és a Megrendelő között létrejött vállalkozási jogviszony általános szabályait.

Jelen ÁSZF rendelkezései a Vállalkozó és a Megrendelő (továbbiakban együtt: Felek) között létrejött, külön íven szövegezett vállalkozási szerződésre (továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) alkalmazandók, és a Vállalkozási Szerződés hatályba lépésével egyidejűleg, annak részeként lép hatályba a Felek között.
A Vállalkozási Szerződés a jelen ÁSZF-fel együtt érvényes.
Jelen  ÁSZF-től eltérő megrendelői feltételek csak a Vállalkozó kifejezett, írásos beleegyező nyilatkozatával alkalmazhatóak.

1. A Vállalkozási Szerződés tárgya

A Vállalkozó fa, műanyag és alumínium nyílászárók javításával, felújításával, betörésvédelmével foglalkozik.
A Megrendelő a Vállalkozási Szerződésben, illetve annak mellékletét képező árajánlatban meghatározott konkrét javítási, felújítási munkákat rendelte meg a Vállalkozótól, az ott részletezett vállalkozói díj megfizetése ellenében.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozási Szerződésben vállalt munkák elvégzéséhez szükséges szakismerettel rendelkezik, a megrendelést saját munkavállalói és alvállalkozói igénybevételével, a saját eszközeivel, a Megrendelő által meghatározott helyen (a javítandó nyílászáró beépítési helyén) végzi.

2. A Vállalkozási Szerződés időtartama, vállalási határidő

2.1 A Vállalkozási Szerződést a Felek a Szerződésben, vállalási határidőként megjelölt, határozott időre kötik. Amennyiben a vállalási határidőt nem dátumszerűen, hanem időtartam megadásával határozták meg, akkor annak kezdőnapja a Vállalkozási Szerződés aláírását követő első munkanap, kivéve, ha a Felek a Vállalkozási Szerződésben más kezdőnapot állapítanak meg.

2.2 A Felek bármelyike a Vállalkozási Szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a Megrendelő a teljesítésig a szerződést felmondhatja.
A Megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni, és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg. (Ptk. 6:249.§)
A Vállalkozó jogosult a Szerződést a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondani, és a Megrendelőtől a díj arányos részét valamint okozott kára megtérítését követelni.
A Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén a Megrendelőt az alábbiakban részletezettek szerinti elállási jog illeti meg.

2.3 A Vállalkozó a munkát átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni, amelynek során a Megrendelő vagy megbízottja köteles az elvégzett munkát megvizsgálni, és a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését írásban igazolni.
Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik.
A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a munka olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.
Ha a Megrendelő az átadás-átvételi eljárást nem folytatja le, a teljesítés joghatásai a tényleges birtokbavétel alapján állnak be. (Ptk. 6:247.§)

További rendelkezések

2.4  A Vállalkozó késedelembe esik, ha a szolgáltatást annak esedékességekor nem teljesíti. (Ptk.6:153.§)
Ha a Vállalkozó késedelembe esik, a Megrendelő követelheti a teljesítést, vagy ha a késedelem következtében a Szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a Szerződéstől.
A Megrendelő elállásához nincs szükség a teljesítéshez fűződő érdek megszűnésének bizonyítására, ha a szolgáltatást a Szerződésben rögzített okból kifolyólag a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni; vagy a Megrendelő az utólagos teljesítésre írásban, megfelelő póthatáridőt tűzött, és a póthatáridő eredménytelenül telt el.
A Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelőnek a késelemből eredő kárát, kivéve, ha a késedelmét kimenti. (Ptk. 6:154.§)

2.5 Ha a teljesítés lehetetlenné vált, a szerződés megszűnik.
A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél késedelem nélkül köteles erről a másik felet értesíteni.
Az értesítés elmulasztásából eredő kárt a mulasztó fél köteles megtéríteni.
Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért egyik fél sem felelős, a szerződés megszűnésének időpontját megelőzően nyújtott szolgáltatás pénzbeni ellenértékét meg kell téríteni, illetve az előre teljesített és ellenszolgáltatás nélkül maradt pénzbeni szolgáltatás visszajár.
Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért az egyik fél felelős, a másik fél szabadul a szerződésből eredő teljesítési kötelezettsége alól, és a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését követelheti.
Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért mindkét fél felelős, a szerződés megszűnik, és a felek a lehetetlenné válásból eredő kárukat a közrehatás arányában követelhetik egymástól. (Ptk. 6:248.§)

2.6 Ha a Megrendelő jelzi, hogy a megrendelését módosítani kívánja, az vállalási határidő megszakadását jelenti, és a Vállalkozó jogosult a módosított megrendeléshez igazodó új teljesítési határidőt megszabni.
Ugyancsak a vállalási határidő meghosszabbodásához vagy megszakadásához vezetnek azok a körülmények, amelyek a Vállalkozó teljesítését meghatározzák, de amelyekre a Vállalkozó befolyást gyakorolni nem képes (vis maior, például: erőhatalom, sztrájk, háború, beszállítói késedelem).
A részteljesítés és előteljesítés jogát a Vállalkozó fenntartja.

3. A Felek szolgáltatásnyújtással kapcsolatos jogai és kötelezettségei

3.1 A javítási munka végzésének feltételeit a Vállalkozó úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését.
Ha a javításhoz valamilyen anyag szükséges, azt a Vállalkozó köteles a Megrendelő költségére beszerezni. (Ptk. 6:239.§)
A Vállalkozó köteles a munka- és tűzvédelmi utasításokat betartani.

3.2 A Vállalkozó a teljesítés során a legnagyobb gondossággal köteles eljárni, illetve garantálni a kivitelezés szakszerűségét és I. osztályú minőségét.
A Vállalkozó a helyiségek tisztaságára, állagmegóvására és vagyonvédelmére a legnagyobb gondossággal odafigyel.
A munkavégzés során a Vállalkozó által esetlegesen okozott károk elhárításának költségeit a Vállalkozó a Megrendelő részére – közösen felvett kárfelvételi jegyzőkönyv alapján – megtéríti a felvételt követő 15 napon belül.

3.3 A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni.
Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé.
Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, akkor a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni.
Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja.
A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. (Ptk. 6:240. §)

3.4 A Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozási Szerződésben meghatározott időszakban biztosítja a Vállalkozó számára a javítandó nyílászáró környékén a szabad, akadálymentes munkavégzést.
A Vállalkozó a tevékenység megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a munkaterület a tevékenység végzésére nem alkalmas.
Emiatt a Vállalkozó jogosult egyoldalúan módosítani a vállalási határidőt, és kiszállási díjat számlázni 5.000,- Ft + ÁFA/alkalom mértékben.
Ha a Megrendelő a munkaterületet a Vállalkozó felszólítása ellenére nem biztosítja, a Vállalkozó elállhat a szerződéstől, és kártérítést követelhet. (Ptk. 6:241.§)
A munkálatokhoz szükséges villamos energiát a Megrendelő térítésmentesen biztosítja.

3.5 A Felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni, amely a teljesítés eredményességét, határidejét veszélyezteti, vagy gátolja, illetve további költségeket igénylő munkák elvégzését, s ezzel a jelen szerződés módosítását teszi szükségessé.

4. Szolgáltatás átvétele – kellékszavatosság

4.1 A Vállalkozó a munkát átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni, amelynek során a Megrendelő vagy megbízottja köteles az elvégzett munkát megvizsgálni, és a Vállalkozó, szerződésszerű teljesítését írásban igazolni.
Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő vagy képviselője, minőségi vagy mennyiségi hibát észlel, azt az átadásról készülő jegyzőkönyvben, illetve a Vállalkozó, teljesítési igazolásán azonnal írásban köteles jelezni.
A jegyzőkönyv vagy a teljesítési igazolás aláírásával a Megrendelő elismeri a szolgáltatás minőségi  és  mennyiségi megfelelőségét és annak átvételét.
A javított nyílászáróval kapcsolatos kockázatok és felelősség átruházása a szolgáltatás átadásával megtörténik.

4.2 A Vállalkozó az általa végzett szolgáltatásokra és a beépített anyagokra 12 hónap jótállást (kellékszavatosság) vállal (kivéve, ha a Felek egyedileg más feltételt foglaltak írásba).
A jótállás feltétele, hogy a Megrendelő vagy más, a szolgáltatás tárgyán időközben ne végezzen semminemű módosítást (szerelés, átalakítás, stb.), a nyílászáró ne sérüljön meg, ne fessék át, az előírásoknak megfelelően tartsák karban, és rendeltetésszerűen használják.

4.3 Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelő választása szerint:

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Vállalkozónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Megrendelőnek okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Vállalkozó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni. (Ptk. 6:159.§)

4.4 A Vállalkozó technikai tanácsai (javaslatok, kezelési tanácsok) az általa javított nyílászárók legmegfelelőbb, rendeltetésszerű felhasználását szolgálják.

5. Árképzési és fizetési feltételek

5.1 A Vállalkozási Szerződésben meghatározott vállalkozási díj tartalmazza az anyag- és munkadíjat, valamint a kiszállási költséget.
A szerződéskötéskor rögzített díj a Vállalkozó és a Megrendelő közötti megállapodás eredménye.
Vállalkozási Szerződés esetleges hiányában a Vállalkozó által készített árajánlatban (ügyfél tájékoztatóban) foglalt díjak az irányadóak.

5.2 A Vállalkozó által a Megrendelő részére adott árajánlat érvényessége – amennyiben a Vállalkozó az ajánlatban másként nem rendelkezett – 30 naptári nap.

5.3 Az átadott szolgáltatásokra eső vállalkozási díj megfizetése a Vállalkozó által kibocsátott számla ellenében történik.
Amennyiben a Vállalkozási Szerződésben ettől eltérő megállapodás nem jött létre, a Megrendelő minden esetben köteles a vállalkozói díjat átvételkor, teljes egészében, készpénzben megfizetni.
Nem készpénzes fizetési mód alkalmazásánál a fizetési határidő a Vállalkozási Szerződésben, vagy szerződés hiányában a Vállalkozó által kiadott számlán kerül megállapításra, ellenkező rendelkezés hiányában a fizetési határidő 8 nap.

5.4 Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó jogosult a késedelembe esés napjától kezdődően késedelmi kamatot felszámolni, melynek mértéke, vállalkozásnak minősülő Megrendelő esetében, a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke.
Ha a vállalkozásnak minősülő Megrendelő fizetési késedelembe esik, akkor köteles a Vállalkozónak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni.
E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. (Ptk. 6:155.§)
Fogyasztónak minősülő Megrendelő a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. (Ptk. 6:48.§ (1) bek.)

5.5 A Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy felfüggessze a szerződéses kötelezettségeinek teljesítését mindaddig, amíg a Megrendelőnek a Vállalkozó felé határidőn túli tartozása áll fenn.
A Vállalkozó fenntartja magának a jogot a részteljesítésre és az ennek megfelelő részszámlázásra, amennyiben ettől egyéb, az adott szolgáltatást érintő megállapodás eltérően nem rendelkezik.

6. Tulajdonjog fenntartása

6.1 A beépített anyagok tulajdonjogát a Vállalkozó valamennyi követelése (számlatartozás, kár, költség, késedelmi kamat, stb.) rendezéséig fenntartja.
Ezekkel az anyagokkal a Megrendelő nem jogosult rendelkezni (biztosítékul lekötni, elzálogosítani, stb.), köteles azonban azokat eredeti állapotukban megőrizni.

6.2. A Megrendelő fizetési késedelembe esésekor, vagy ha fennáll a veszélye, hogy fizetéseit beszünteti, mivel fizetőképességének vagy vagyoni helyzetének megrendüléséről hivatalos információk (bírósági, hatósági döntés, közbeszerzési döntőbizottsági határozat, könyvvizsgálói jelentés, éves beszámoló, stb.) kerülnek a Vállalkozó birtokába, vagy ha a Megrendelővel szemben végrehajtás folyik, akkor a Vállalkozó jogosult a ki nem fizetett szolgáltatás során beépített anyagokat visszabontani és magához venni.
Ebben az esetben a Megrendelő az eredeti állapot helyreállítását nem követelheti.

7. Egyéb rendelkezések

7.1 A Vállalkozási Szerződést módosítani, kiegészíteni, pontosítani, csak újabb írásba foglalt szerződéssel lehet, a Felek megállapodásai vagy a Vállalkozási Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatai, kizárólag írásban érvényesek.
A Felek kézbesítettnek tekintik a másik Fél Vállalkozási Szerződésben rögzített levelezési címére küldött ajánlott vagy tértivevényes levelet a feladást követő 5. napon akkor is, ha a másik Fél az „átvételt megtagadta” vagy „nem kereste”.
7.2 A Felek a Vállalkozási Szerződésben kapcsolattartó személyeket jelölhetnek ki.
Amennyiben erre sor kerül, akkor a Felek a kapcsolattartó személyeknek a Vállalkozási Szerződésben rögzített e-mail címre történt üzenetküldést is írásbeli közlésnek fogadják el, de csak abban az esetben, ha az üzenet szintén írásos visszaigazolása is megtörtént.
A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a kapcsolattartóval összefüggésben közölt adatok megváltoznak, úgy erről haladéktalanul tájékoztatják a másik Felet.
A közlés elmulasztásáért, illetve késedelmes megtételéért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik.
7.3 A jelen ÁSZF-re és a Vállalkozási Szerződésre a magyar jog, elsősorban a Ptk. az irányadó.
A Felek közötti esetleges jogviták rendezésére a Felek kikötik, a Vállalkozó székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

Üzleti Megbízhatósági Fődíj 2014

Üzleti megbízhatóság fődíj 2014

Üzleti megbízhatóság fődíj 2014

Ha kérdése van, küldjön érdeklődő e-mailt!

Ügyfélszolgálatunk a kitöltött űrlap megérkezése után tájékoztatást ad az Ön által feltett kérdésekről.

Üzenet küldés

Üzenet küldés

Kérjük vegye figyelembe, hogy szaktanácsot és műszaki segítséget, telefonon, illetve e-mailben, az egész ország területén tudunk nyújtani,
azonban a nyílászáró javítási tevékenységeinket kizárólag Budapesten és környékén vállaljuk.

Kérjük, adja meg a kedves nevét!
Amin napközben el tudjuk érni Önt
Kérjük, hogy működő e-mail címet adjon meg!
Csak számokat írjon be!
Település: *
Kérjük, válasszon!
Kérjük, írja be a címét.
Kérem, írja le kérését, kérdését, problémáját!
Kérjük, pipálja ki az Adatkezelési Tájékoztató elfogadását!
Adatkezelési Tájékoztató megtekintése

Kérjük adjon meg minden adatot !

Az Elküldöm gomb megnyomásával megkapjuk üzenetét.

Munkatársunk hamarosan válaszol Önnek.

Kérjük, kattintson az üres négyzetre!
Sending

Segíthetünk? Hívja ügyfélszolgálatunkat

További hasonló, jogi témák